Impressum

Disclaimer voor https://crystalsbylina.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://crystalsbylina.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Crystals by Lina®. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Crystals by Lina is een geregistreerd merk. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crystals by Lina® is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Crystals by Lina®.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Crystals by Lina® te mogen claimen of te veronderstellen.

Edelstenen en kristallen zijn natuurproducten. Vanwege de aard van edelstenen zal geen enkele steen dezelfde zijn, waardoor elk stuk uniek is. Kleine variaties in kleur en grootte zijn dan ook normaal. Afgebeelde foto’s kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid.

Crystals by Lina® streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aan edelstenen en mineralen worden bijzondere en helende eigenschappen toegschreven. Ze zijn echter nooit een vervanging voor medicatie, medische zorg of handelen, maar kunnen een ondersteunende functie hebben. Raadpleeg daarom altijd bij fysieke, mentale of emotionele klachten jouw therapeut, (huis)arts of medisch specialist.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://crystalsbylina.com op deze pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

  • Crystals by Lina
  • BE 0755.514.390
  • Boskant 6, 9790 Wortegem-Petegem (België) – geen bezoekadres
  • info@crystalsbylina.be

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de website www.crystalsbylina.com (hierna genoemd ’Site’) en de eigenaar van die website zijnde Kaat Helsloot, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Boskant 6, 9790 Elsegem met als uniek bedrijfsnummer BE0755.514.390. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de Site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met Crystals by Lina® exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site. Crystals by Lina® behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de Site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de Site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Crystals by Lina® behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de Site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@crystalsbylina.com. Crystals by Lina® is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Crystals by Lina® is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Crystals by Lina®. Crystals by Lina® is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het Crystals by Lina® assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van info@crystalsbylina.com. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalwijzen: VISA, Mastercard, IDeal, Bancontact/Mistercash, paypall, … zoals aangegeven in de beveiligde checkout.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Crystals by Lina®. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Crystals by Lina® te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Crystals by Lina® beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Crystals by Lina® zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst info@crystalsbylina.com. 

ARTIKEL 8: GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs of factuur kunnen voorleggen. De klant neemt vooraf contact op met de klantendienst op info@crystalsbylina.com, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Crystals by Lina®.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN

De consument heeft het recht aan Crystals by Lina® mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Crystals by Lina. Voor retour neemt de klant eerst contact op met de klantendienst via info@crystalsbylina.com alvorens de artikelen terug te sturen. De artikelen moeten zich in de originele verpakking bevinden, met het etiket en aangehechte labels. Meer informatie over retourneren vindt u in ons retourbeleid.

ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Crystals by Lina® om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

ARTIKEL 11: KLANTENDIENST

De klantendienst van Crystals by Lina is bereikbaar via e-mail op info@crystalsbylina.com.

ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Wij verzenden onze producten uitsluitend naar klanten binnen Europa. Leveringen in België zullen gemiddeld 2 tot 3 werkdagen duren (afhankelijk van de drukte bij de transportdiensten), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar via track-and-trace. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en kunnen in ons verzendbeleid worden geraadpleegd.

ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN

Een Crystals by Lina® digitale geschenkbon is één jaar geldig en kan worden gebruikt als winkelkrediet. De bon kan enkel worden gebruikt voor de aankoop van fysieke artikelen, niet voor de aankoop van een andere cadeaubon. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon niet overschrijdt, dan behoudt de klant het resterende bedrag voor latere aankopen. De bon kan niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk. Een geschenkbon gekocht via Crystalsbylina.com kan zelf geprint worden of per mail doorgestuurd naar zichzelf of een ander persoon.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Crystals by Lina® kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van OUDENAARDE (België) bevoegd.

ARTIKEL 17: #crystalsbylina

Door op social media de hashtag #crystalsbylina te vermelden, geeft de eigenaar van het materiaal de toestemming aan Crystalsbylina om het materiaal te gebruiken voor marketing- en verkoopsdoeleinden, zonder dat de eigenaar hierdoor recht heeft op enige vorm van compensatie.